Błędy okołoporodowe

Błędy okołoporodowe są rodzajem błędów medycznych, za który możemy domagać się wysokiego odszkodowania i zadośćuczynienia. Ostatnimi czas znacząco wzrosła liczba osób, które decydują się na pociągnięcie do odpowiedzialności lekarzy i szpitali. W przypadku błędów okołoporodowych, często oprócz lekarzy pozywane są również pielęgniarki i położne.

błędy okołoporodoweBłędy okołoporodowe mogą być efektem błędnej diagnozy i co za tym idzie niewłaściwego wyboru przeprowadzenia porodu. Do błędów okołoporodowych bardzo często dochodzi wtedy, kiedy zamiast cesarskiego cięcia, które powinno być przeprowadzone jak najszybciej, lekarz decyduje się na przeprowadzenie porodu siłami natury. Efektem takiego działania mogą być poważne zaburzenia w postaci np. encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej, ciężkiego dziecięcego porażenia mózgowego lub w skrajnych przypadkach śmierci dziecka.

Poszkodowanym w takiej sprawie może być dziecko, które w wyniku nieprawidłowego działania lekarzy, położnych lub szpitala doznało uszczerbku na zdrowiu. W jego imieniu pozew mogą złożyć rodzice lub przedstawiciele ustawowi. Jeśli na skutek błędu lekarskiego dziecko umiera, pozew muszą złożyć we własnym imieniu rodzice – to oni są wtedy osobami poszkodowanymi.

Za doznaną krzywdę sad może zasądzić odpowiednia kwotę odszkodowania. Możliwe jest również otrzymanie przez dziecko renty, Sad cywilny może również zasądzić konieczność wypłaty zadośćuczynienia.

Błąd lekarski definicja

Błąd lekarski nie ma w polskim prawie i medycynie jednej, jasno określonej definicji. Jak wskazuje definicja, zaproponowana przez A. Liszewską

błąd lekarski w sztuce medycznej oznacza naruszenie przez lekarza (świadomego tego, że podejmuje czynność medyczną) obowiązujących go w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka, które na gruncie prawa stanowi podstawę dla stwierdzenia naruszenia obowiązku ostrożności”.

Definicja, którą przytacza T. Tołłoczko uwzględnia codzienny, bardzo praktyczny punktu widzenia chorego i jego najbliższych. Według autora błędem lekarskim jest

„niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniem o niej. (…) wszystko, co nie odpowiada wyobrażeniu i oczekiwaniu w zrozumieniu chorego i jego rodziny stanowić może błąd, a oczekiwania zawsze przewyższają i rzeczywistość i możliwość”.

Błędy mogą mieć różnorodny charakter i przyczyny. Wśród najczęściej występujących wymienia się: błędy diagnostyczne, terapeutyczne, techniczne oraz organizacyjne. Przyczyny błędów mogą być następujące:

  • nieznajomość lub niewystarczająca znajomość wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej,
  • przeoczenie lub zbagatelizowanie symptomów schorzeń lub dających się stwierdzić właściwości organizmu,
  • nieodpowiednie przyporządkowanie określonego przypadku konkretnym regułom,
  • niedbale, chaotyczne wykonywanie czynności medycznych.

błąd lekarski definicjaJeśli jesteś pewien, że padłeś ofiarą błędu lekarskiego z całą pewnością powinieneś działać. Udowodnienie winy lekarza (lub placówki medycznej) może okazać się znacznie łatwiejsze niż Ci się wydaje. Odpowiedzialność lekarza za błędne działanie w stosunku do pacjenta może być obecnie oceniana w drodze postępowania cywilnego oraz przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.